Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Avrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mroźnej 8, 33-102 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, (dalej również jako „AVRII” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną https://avrii.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu, stosuje odpowiednie rozwiązania zawarte w wewnętrznej Polityce bezpieczeństwa, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu, akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123),

przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez nieuprawnione osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dbamy o aktualność i poprawność Twoich danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. Realizujemy prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Realizujemy także prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AVRII. W naszej Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Jakie dane gromadzimy?

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu założenia konta, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) wskazanych w odpowiednim formularzu danych.. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 • przygotowania i przedstawienia oferty handlowej,
 • odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego,
 • przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług,
 • korzystania z Serwisu.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

..

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Wprowadzenie loginu w celu uzyskania dostępu do części Serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu podłączonym do Internetu.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Spółka nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych (dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu RODO), chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Po co i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci wsparcia technicznego, produktowego i projektowego, w celu przygotowania oferty handlowej w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie ofertowe, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO).

W przypadku przetwarzania danych w celu sprzedaży instalacji fotowoltaicznej i wyceny złożonego zapytania ofertowego oraz przedstawienia oferty podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów oraz udzielenia wsparcia technicznego podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Spółka przetwarza również dane w celu korzystania z usług dostępnych w platformie sprzedażowej, po założeniu indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) robimy to w oparciu również o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane gromadzimy również w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji oraz wysyłki wiadomości marketingowych, w tym newslettera i kontaktowaniu się w celach marketingowych – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W razie konieczności podania przez Ciebie danych osobowych osoby trzeciej (inwestora, u którego ma zostać zrealizowana Twoja inwestycji polegająca na montażu modułów fotowoltaicznych zakupionych w Serwisie) przetwarzamy dane tej osoby w zakresie koniecznych dla realizacji celów pozyskania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. konieczność uzyskania danych osoby trzeciej dla wykonania z Tobą umowy). W takim wypadku zobowiązujemy Cię do poinformowania tej osoby o trzeciej o przekazaniu jej danych osobowych poprzez udostępnienie niniejszej Polityki.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych (w przypadku marketingu naszych produktów), wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twoje aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane mogą być również przetwarzane dla dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dla  wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła udzielona nam przez Ciebie zgoda. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.

AVRII zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą zobowiązać administratora Serwisu do ujawnienia danych Użytkownika Serwisu, w tym adresu IP.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc., mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku Google Inc. nasza Spółka używa takich systemów jak Google Analytics, Google Adwords, Google Moja Firma oraz Google Search Console, z kolei w przypadku Facebook Inc. z narzędzia analitycznego w postaci Piksela Facebooka. Wszystkie przetwarzane dane są przekazywane w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne opublikowane przez Komisję Europejską. 

 

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Spółka odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane osobowe;
 • szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu;
 • dostęp do konta użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Aktualna wersja Polityki prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 06.03.2023.

 

Nasze dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:

Avrii Sp. z o.o.

biuro@avrii.pl

Mroźna 8, 33-102 Tarnów